تونل عبور مربوط به پست کریمخان

تونل عبور مربوط به پست کریمخان

۳۷۰


تونل عبور مربوط به پست کریمخان
— کارفرما: شرکت برق منطقه‌ای تهران
— مشاور: مهندسین مشاور روی آب
— مبلغ پیمان: ۹.۷۴۵.۴۵۰.۸۹۴ ریال
— تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۰۲/۲۸
— تاریخ اتمام: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
… درصد پیشرفت: ۱۰۰٪


برخی از مجوزها و استانداردها